മാലിന്യമുക്തമായ നവകേരള സൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങളും പങ്കാളികൾ ആകൂ. നിങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ മാലിന്യം വലിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഒരു ചിത്രമെടുത്ത് https://warroom.lsgkerala.gov.in/garbage എന്ന സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. മാലിന്യം കാണപ്പെട്ട പ്രദേശം കൂടി നൽകിയാൽ, ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനം ഉടൻ തന്നെ ഇത് നീക്കംചെയ്യാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും. മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചവരെ കണ്ടെത്തി അവർക്കെതിരെ കനത്ത ഫൈനും കേസും ചുമത്തുന്നത്‌ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമനടപടികളുമുണ്ടാകും. പിന്നീട് ഈ സ്ഥലത്ത് മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകളുമെടുക്കും. ഇത്തരത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച 4911 പരാതികളെത്തുടർന്ന് 4295 കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതിനകം മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്ത്‌ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാലിന്യമുക്തമായ നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ പരിശ്രമം നിങ്ങളോരോരുത്തരുടെയും സഹകരണത്തോടെ മാത്രമേ വിജയിപ്പിക്കാനാവൂ.