സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കുടിവെള്ള ശുദ്ധീകരണ പദ്ധതി കൊല്ലത്ത് ഒരുങ്ങുന്നു

സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കുടിവെള്ള ശുദ്ധീകരണ പദ്ധതി കൊല്ലത്ത് ഒരുങ്ങുന്നു കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിലെ 100 എം എൽ ഡി വസൂരിച്ചിറ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ് പ്ലാൻറ്, കുരീപ്പുഴ 12 […]

A thousand ponds were dedicated to the nation on World Water Day

ലോകജലദിനത്തിൽ ആയിരം കുളങ്ങൾ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു

ലോക ജലദിനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നൂറുദിന പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൂർത്തീകരിച്ച 1000 കുളങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. വാമനപുരം കളമച്ചലിലെ അയിലത്തുവിളാകം ചിറയാണ് ആദ്യമായി തുറന്നു നൽകിയത്. മഹാത്‌മാഗാന്ധി […]

Party leaders in the Legislative Assembly paid a visit to Muttatha Sewage Plant

ശുചിത്വകേരളത്തിനായി ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട്

മുട്ടത്തറ സ്വീവേജ് പ്ലാൻറിൽ സന്ദർശനം നടത്തി നിയമസഭയിലെ കക്ഷിനേതാക്കൾ മുട്ടത്തറ സ്വീവേജ് പ്ലാൻറിൽ സന്ദർശനം നടത്തി, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി നിയമസഭയിലെ കക്ഷിനേതാക്കൾ. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ […]

Manasodithiri soil campaign land distribution was held

മനസോടിത്തിരി മണ്ണ് – ഭൂമി വിതരണം നടന്നു

മനസോടിത്തിരി മണ്ണ് ക്യാമ്പയിൻ ഭൂമി വിതരണം നടന്നു ഭൂരഹിതരും ഭവനരഹിതരുമായവർക്ക് വീട് വെക്കാനായി ഭൂമി കണ്ടെത്താൻ, ലൈഫ് മിഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മനസോടിത്തിരി മണ്ണ് ക്യാമ്പയിൻറെ ഭാഗമായി വീടില്ലാത്ത […]