കുടുംബശ്രീയുടെ ‘ലഞ്ച് ബെല്ലി’ന് തുടക്കമായി

ഓഫീസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭക്ഷണവിതരണം നടത്തുന്ന കുടുംബശ്രീയുടെ പദ്ധതിയാണ് ‘ലഞ്ച് ബെൽ’. തുടക്കത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, നിയമസഭ, വികാസ് ഭവൻ, പബ്‌ളിക് ഓഫീസ് പ്രദേശങ്ങളിലെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ, […]

തദ്ദേശ ദിനാഘോഷം ഫെബ്രുവരി 18നും 19നും കൊട്ടാരക്കരയിൽ

തദ്ദേശ ദിനാഘോഷം ഫെബ്രുവരി 18നും 19നും കൊട്ടാരക്കരയിൽ 2024 ലെ തദ്ദേശ ദിനാഘോഷം ഫെബ്രുവരി 18, 19 തീയതികളിൽ കൊട്ടാരക്കരയിൽ നടക്കും. പരിപാടിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി […]

വസ്തുനികുതി: മാർച്ച് 31 വരെ പിഴപ്പലിശ ഒഴിവാക്കി

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അടയ്ക്കേണ്ട വസ്തുനികുതിയുടെ പിഴപ്പലിശ 2024 മാർച്ച് 31 വരെ ഒഴിവാക്കി. വസ്തു നികുതി പിരിവ് ഊർജിതപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണം […]

ആശാ വർക്കർമാരുടെ ഓണറേറിയം വർധിപ്പിച്ചു

ആശാ വർക്കർമാരുടെ ഓണറേറിയം വർധിപ്പിച്ചു 26,125 ആശാ വർക്കർമാർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും സംസ്ഥാനത്തെ ആശാ വർക്കർമാരുടെ പ്രതിമാസ ഓണറേറിയം 1000 രൂപ വർധിപ്പിച്ച് 7,000 രൂപയാക്കി ഉയർത്തി. […]

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അർഹവും ഉചിതവുമായ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ബജറ്റ്

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അർഹവും ഉചിതവുമായ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ബജറ്റാണ് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലും തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള […]

കെ-സ്മാർട്ട് 2024 ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് വഴിയുള്ള മുഴുവൻ സേവനങ്ങളും ഓൺലൈനായി ലഭ്യമാക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ കെ-സ്മാർട്ട് 2024 ജനുവരി ഒന്നു മുതല് നിലവിൽ വരും. ബഹു. […]

മാലിന്യമുക്ത കേരളം: സർക്കാർ പരിപാടികൾ പ്രതിജ്ഞയോടെ ആരംഭിക്കും

കേരളത്തെ മാലിന്യ മുക്തമാക്കുന്നതിന് ആരംഭിച്ച ‘മാലിന്യ മുക്തം നവകേരളം’ ക്യാമ്പയിൻറെ ഭാഗമായി എല്ലാ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളും പ്രതിജ്ഞയോടെ ആരംഭിക്കും. പ്രതിജ്ഞ “മാലിന്യങ്ങളും പാഴ് വസ്തുക്കളും അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് […]

തൃത്താല തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്

 മാലിന്യത്തിനെതിരെ പോരാട്ടം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ തൃത്താല തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. സമ്പൂർണ മാലിന്യമുക്ത തൃത്താലയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഹരിതകർമ്മസേനയെത്തി വിവിധ തരത്തിലുള്ള അജൈവ മാലിന്യം ശേഖരിക്കുകയാണ്. പ്ലാസ്റ്റികിന് […]

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഓണാശംസാ കാർഡ് മത്സരം

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഓണാശംസാ കാർഡ് മത്സരം മാലിന്യ മുക്തം നവകേരളം ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി “ഈ ഓണം വരും തലമുറക്ക്’ എന്ന പേരിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ശുചിത്വമിഷനും സംയുക്തമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് […]