നിയമസഭ മണ്ഡലം

തൃത്താല

2021 ല്‍ തൃത്താല നിയോജകമണ്ഡലത്തില്‍നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു .