പ്രധാന വിവരങ്ങള്‍

ഫോണ്‍ & വിലാസം

ഓഫീസ് റസിഡന്‍സ് സ്ഥിര മേല്‍വിലാസം
റൂം നമ്പർ 501C , അഞ്ചാം നില
അനെക്സ്-1, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം ഫോൺ : 04712332700
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9400099111
ഇ-മെയിൽ: min.lsgd@kerala.gov.in
നെസ്റ്റ്
ക്ലിഫ് ഹൗസ് കോമ്പൗണ്ട്
നന്ദൻകോട്
തിരുവനന്തപുരം
ടെലി. 0471- 2312331
നളിനകാന്തി,
എ കെ ജി നഗർ,
കാടാങ്കോട്,
കരിങ്കരപുള്ളി പി ഒ,
പാലക്കാട്‌ -678551

വിലാസം

മന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ്

 

തസ്തിക    പേര് ഓഫീസ് മൊബൈൽ E-mail
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എൻ ശശിധരൻ നായർ 0471-2518593 8921185969 pslsgdkerala@gmail.com
സ്പെഷ്യല്‍പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഡോ.സി. പി. വിനോദ് 0471-2518918 9560705986 vinod.vel@gmail.com
അഡീഷണല്‍പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി വി. ജയിൻ 0471-2518116 9447648897 jaindesh@gmail.com
അഡീഷണല്‍പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എം. സുരേശൻ 0471-2518116 9447648897 sureshkavil42@yahoo.com
അഡീഷണല്‍പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി വിനോദ് കുമാര്‍.കെ 0471-2518794 9446017388 vinukvinod@gmail.com
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എൻ. ദിനേശ് ബാബു 0471-2518186 9446387003 dineshbabun85@gmail.com
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ. ആർ.‍സുധീഷ് 0471-2518186 9961222097 krsudheeshkumar@gmail.com
പേഴ്സണല്‍അസിസ്റ്റന്‍റ് കെ. വി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ 0471-2518186 9846775445 subramaniankv77@gmail.com
അഡീഷണല്‍പേഴ്സണല്‍അസിസ്റ്റന്‍റ് അഭിജിത്ത് പി. ജെ. 0471-2517420 9446796857 apjelr@gmail.com
കോൺഫിഡൻഷ്യല്‍അസിസ്റ്റന്‍റ് സ്മിത ആര്‍. എസ് 0471-2518439 9400672209 smithasreelakshmi@gmail.com

വിലാസം

മന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ്

തസ്തിക പേര് ഫോണ്‍
ഓഫീസ് മൊബൈല്‍
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. എൻ ശശിധരൻ നായർ 0471 - 2332700  8921185969
സ്പെഷ്യല്‍ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഡോ. സി പി വിനോദ് 0471 – 2332700 9560705986
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. എം. സുരേശൻ 0471-2332700 9447648897
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. വിനോദ് കുമാർ. കെ 0471-2332700 9446017388
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി. സി.കെ ഹേമലത 0471-2518186 9539070343
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. എം.ആർ.രഞ്ജിത്ത് 0471-2338918 9447443346
വ്യക്തിപരമായ സഹായി ശ്രീ. പ്രശോഭ് പി.മൊറാഴ 0471-2338117 9995588843
അധിക പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രീ. പ്രീജിത്ത് രാജ് 0471-2338117 9447041939
അഡീഷണല്‍  പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രീ. അഭിജിത്ത് പി ജെ 0471 – 2332700 9446796857
കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രീമതി. സ്മിത ആർ.എസ് 0471-2518439 9400672209

വിവരാവകാശം

വിവരാവകാശം

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ പേര്: ഹേമലത സി.കെ
പദവി: അസി. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ഓഫീസ് ഫോൺ : 04712518186
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9539070343
ഇ-മെയിൽ: lsgdmoffice@gmail.com
അപ്പീൽ അതോറിറ്റി പേര്: ഡോ വി പി പി മുസ്തഫ
പദവി: പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ഓഫീസ് ഫോൺ : 04712332700
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9495546339
ഇ-മെയിൽ: lsgdmoffice@gmail.com