ക്രമ നമ്പര്‍ തീയതി പത്രം വാര്‍ത്ത 
1 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
03-06-2022 ജനയുഗം 
03-06-2022 ജനയുഗം 

 

01-06-2022 മലയാള മനോരമ 
01-06-2022 ദീപിക 
6 01-06-2022 മലയാള മനോരമ 
7 01-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
8 01-06-2022 ജനയുഗം 
9 02-06-2022 മാധ്യമം 
10 06-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
11 07-07-20212 ദേശാഭിമാനി 
12 07-07-2022 മാതൃഭൂമി
13 09-07-2022 ദേശാഭിമാനി 
14 17-07-2022 മലയാള മനോരമ 
15 17-07-2022 ദേശാഭിമാനി 
16 17-07-2022 കേരളകൗമുദി
17 17-07-2022 കേരളകൗമുദി
18 20-07-2022 മലയാള മനോരമ 
19 20-07-2022 മാതൃഭൂമി
20 21-06-2022 മാതൃഭൂമി
21 22-07-2022 മാതൃഭൂമി
22 22-07-2022 ദേശാഭിമാനി 
23 23-07-2022 മലയാള മനോരമ 
24 24-07-2022 ദേശാഭിമാനി 
25 24-07-2022 ദേശാഭിമാനി 
26 24-07-2022 മാധ്യമം 
27 29-06-2022 കേരളകൗമുദി

 

28 04-07-2022 കേരളകൗമുദി
29 16-07-2022  
30 30-07-2022 ദേശാഭിമാനി 
31 04-08-2022 ഹിന്ദു 
32 11-08-2022 ജനയുഗം