എണ്ണം  തിയതി  വിഷയം  ലിങ്ക് 
1 04-08-2022 തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നടപടി കേന്ദ്രം തിരുത്തണം  /employment-deeds/
2 24-08-2022 ശ്രീ. പി.എസ്. സുപാല്‍ എം എല്‍ എ നടത്തിയിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലിന്മേലുളള പ്രസ്താവന. /p-s-supal-mla/